Zal. 1998

Projekčná činnosť

Chemproces poskytuje komplexné služby v predprojektovej a projektovej činnosti, od štúdie až po projekt skutkového vyhotovenia stavby.

 • vypracovanie štúdií a zámerov stavieb,
 • dokumentácia pre územné rozhodnutia,
 • projekt pre stavebné povolenie,
 • projektová dokumentácia realizácie stavby,
 • projekt skutkového vyhotovenia stavby.

Vypracovávanie projektových dokumentácií je predovšetkým zamerané na strojnotechnologické celky pre petrochemické, chemické prevádzky v najrôznejších odvetviach priemyslu, (petrochemický a chemický, energetika, hutníctvo, papierenský, farmaceutický, priemysel technických plynov)

Štandardné objekty:

 • skladové hospodárstvo horľavín, žieravín a iných nebezpečných chemikálií,
 • skladové hospodárstvo kvapalných a technických plynov,
 • stáčacie, plniace stanoviská pre autocisterny a železničné cisterny,
 • dávkovanie, nástrek médií do procesov ....

V prípade požiadavky investora poskytujeme inžinierske služby v rozsahu

 • predrokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami a osobami za účelom vydania územného rozhodnutia,
 • predrokovanie projektu v priebehu prác a v závere prác s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení, potrebných pre výstavbu,
 • dohľad autora nad dodržaním celkovej koncepcie v súlade s vypracovaným projektom,
 • zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia.

Certifikácie spoločnosti